DELIVERY RESTRICTIONS: We do not service the Illinois or Indiana area. Click for details.

Lithuanian Prayers

Below is our full collection of Lithuanian language prayers/poems.
Along with a Lithuanian language prayer, you can also have your loved one's information in Lithuanian.
Please note the prayer number for your order form.
Prayer L406

Malda (Female)
O maloniausia Jėzaus Širdie,
kuri visuomet esi Švenčiausiame Sakramente,
ir degi karšta meile prie sielų esančių,
skaistykloje pasigailėk savo tarnaitės,
išvesk Ją iš ištrémimo vietos,
ir nuvesk į dangaus šviesybes,
kur turime viltį, kad Tu ir
Tavo Palaimintoji Motina turite
Jai nupynę nesibaigiančios laimės
vainiką. Amen. Amžiną atilsį duok
Jos sielai, Viešpatie,
ir amžinoji šviesa tegul jai šviečia.

Prayer L407

Malda (Male)
O maloniausia Jėzaus Širdie,
kuri visuomet esi Švenčiausiame Sakramente,
ir degi karšta meile prie sielų esančių,
skaistykloje pasigailėk savo tarno,
išvesk jį iš ištrémimo vietos,
ir nuvesk į dangaus šviesybes,
kur turime viltį, kad Tu ir
Tavo Palaimintoji Motina turite
Jam nupynę nesibaigiančios laimės vainiką. Amen.
Amžiną atilsį duok Jo sielai, Viešpatie,
ir amžinoji šviesa tegul jam šviečia.

Prayer L408

Tėve Mūsų
Tėve mūsų, kuris esi danguje.
Tesie Å ventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
tesie Tavo valia, kaip danguje,
taip ir žemėje. Kasdienės mūsų
duonos duok mums Å¡iandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo
kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

Prayer L409

Prisikėlimas
Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas;
Kas tiki manim, nors ir numirtų
išliks gyvas; Ir kiekvienas, kuris
gyvena ir tiki manim, nepažins
mirties per amžius.

Prayer L410

Å ventoji Dievo Gimdytoja
Tavo apgynimo šaukiamés,
Å ventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų mus visados gelbék.
Mergele Garbingoji ir Palaimintoji;
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke,
mūsų Užtarė ja su savo Sūnumi mus sutaikyk,
savo SÅ«nui mus paveski,
savo SÅ«nui mus atiduoki! Amen.

Prayer L411

LaCrima
Dažnai mes trokštam laimės laikinos,
Šventosios Tavo valios nepažinę,
Bet siela žemėj laimės nežinos,
Kol grįš namo į dangišką tėvynę.
(LaCrima)

Prayer L412

AÅ  LAISVAS! (Male)
Neliūdėkite manęs, nes jau esu laisvas. Aš einu keliu, kurį Dievas man skyrė. Kai išgirdau Jo balsą, padaviau Jam savo ranką, palikau viską ir nuėjau su Juo. Aš negalėjau ilgiau pasilikti nei vienos dienos - juoktis, mylėti, dirbti, linksmintis. Palikau nebaigtus darbus, bet radau amžinąją ramybę. Jeigu mano išėjimas paliko tuštumą, užpildykite ją prisiminimų džiaugsmu, pasidalinta draugyste, bendru juoku, pabučiavimu... Aš viso to taip pat pasigęsiu. Bet nepalūžkite po liūdesio našta. Aš jums linkiu saulėto rytojaus. Mano gyvenimas buvo pilnas ir aš juo gardžiavausi; geri draugai, maloniai praleistas laikas, mylimo asmens prisilietimas... Gal man skirtas laikas buvo per trumpas, bet neprailginkite jo raudomis. Pakelkite širdis ir dalinkitės su manimi. Dievas mane pakvietė. Jis mane išlaisvino!

Prayer L413

AÅ  LAISVA! (Female)
Neliūdėkite manęs, nes jau esu laisva. Aš einu keliu, kurį Dievas man skyrė. Kai išgirdau Jo balsą, padaviau Jam savo ranką, palikau viską ir nuėjau su Juo. Aš negalėjau ilgiau pasilikti nei vienos dienos - juoktis, mylėti, dirbti, linksmintis. Palikau nebaigtus darbus, bet radau amžinąją ramybę. Jeigu mano išėjimas paliko tuštumą, užpildykite ją prisiminimų džiaugsmu, pasidalinta draugyste, bendru juoku, pabučiavimu... Aš viso to taip pat pasigęsiu. Bet nepalūžkite po liūdesio našta. Aš jums linkiu saulėto rytojaus. Mano gyvenimas buvo pilnas ir aš juo gardžiavausi; geri draugai, maloniai praleistas laikas, mylimo asmens prisilietimas... Gal man skirtas laikas buvo per trumpas, bet neprailginkite jo raudomis. Pakelkite širdis ir dalinkitės su manimi. Dievas mane pakvietė. Jis mane išlaisvino!

Prayer L414

Minim Tavo Vardą
Mirties ūksmė prisėlino iš lėto
Ledinis skausmas širdį tebešaldo
Tu išejai taip netikėtai
Su meile minim Tavo vardą.

Prayer L415

Gyventi Kristuje Amžinai
Tavo gyvenimas pradingo kaip
pavasario žiedai po audros.
Tavo šypsena, meilė ir išmintisbus vaisinga daugybę metų.
Tavo linksma, skaidri siela gyvens
Kristuje amžinai.

Prayer L416

VLADAS Å LAITAS
Nenorėjau skirtis, o skiriamės,
Nenorėjau nutolti, o tolstam...
Dieve duok susitikti, jei ne čia,
Tai kitam Pasauly ir kitoj karalystėj.
(VLADAS Å LAITAS)

Prayer L417

B. Brazdžionis
Kas miršta? Ar žmogus?
Ne jis. Ne, ne!
Jis į gyvenimą į šviesą žengia.
Ir visa vyksta tolimam sapne.
Ir skleisies tu, it žiedas amžinai
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais.
(B. Brazdžionis)

Prayer L418

Tavo Rankose
Viešpatie, Tavo rankose
paliekame savo vargus.
Viešpatie, Savo rankose,
kai sunku atrandi ten mus.
Sušilti Tavo šviesoj,
Padėk mums, Viešpatie,
Gyventi Tavo globoj.

Prayer L419

Sveika Marija
Sveika Marija malonės pilnoji,
Viešpats su Tavimi, Tu pagirta
tarp moterų ir pagirtas Tavo
sūnus Jėzus Kristus. Šventoji
Marija Dievo Motina melsk už
mus nusidėjėlius dabar ir mūsų
mirties valandą. Amen.

Prayer L420

Maironis
Vaikeli, mokinkis,
Lietuviu vadinkis,
Vilties nenustok niekados!
O mokslas daug gali!
Jis vargstančią šalį
Išpančios iš amžių skriaudos...
Tik žemei tėvų
Negamink svetimųjų dievų.
(Maironis)

Prayer L421

V. Mačernis
Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty?
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis – nelaukta ir staigi.
(V. Mačernis)

DELIVERY RESTRICTIONS: We do not service the Illinois or Indiana area. Click for details.